Závěr

Dne 9. Listopadu 1923, čtyři roky po svém založení, byla Národně socialistická německá dělnická strana rozpuštěna a zakázána na celém říšském území. Dnes v listopadu 1926 opět svobodně existuje na celém území říše, silnější a vnitřně stabilnější než kdy jindy předtím.

Veškeré pronásledování hnutí a jeho jednotlivých vůdců, všechno rouhání a pomlouvání mu nepřivodilo žádnou škodu. Správnost jeho myšlenek, čistota jeho snažení, schopnost obětování se jeho přívrženců mu vždy dopomohlo k tomu, aby vyšlo z každého útisku bez znatelnější úhony.

Jestliže se v dnešním světě parlamentní korupce bude rozpomínat na nejhlubší smysl svého boje a považovat se za čisté ztělesnění rasových a lidských hodnot, a podle toho se také chovat, vyjde jednou na základě matematické zákonitosti z tohoto boje jako naprostý vítěz. Stejně jako musí i Německo zákonitě získat přiměřenou pozici na tomto světě, pokud bude organizováno a vedeno dle těchto základních principů.